Elävä henkilökohtainen oppimissuunnitelma

Jotta opiskelijan yksilöllinen opintopolku toteutuu, hänelle tulee laatia omien lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan osallistuvat opettajat ja opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan
kanssa.

Jatka lukemista ”Elävä henkilökohtainen oppimissuunnitelma”

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut harrastuksilla, aikaisemmilla opinnoilla tai aikaisemmin tehdyllä työllä. Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Jatka lukemista ”Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen”

Näytä ja jaa osaamisesi osaamismerkeillä

Digitaalinen osaamismerkki on visuaalinen tapa tehdä osaaminen näkyväksi. Siihen kuuluu varsinainen merkki ja sen metatiedot kuten myöntäjä ja kriteerit.

Opetusalan ammattilaisena olet todennäköisesti jo hankkinut monenlaista pedagogista ja digitaalista osaamista, myös vapaa-ajallasi. Tee aiemmin hankittu osaamisesi näkyväksi hakemalla osaamismerkkiä. Omnia, OAMK ja HAMK ovat yhteishankkeessa rakentaneet ope.fi-taitotasoihin perustuvan kokonaisuuden, jossa voit hakea yli viittäkymmentä osaamismerkkiä ja tehdä osaamistasi näkyväksi.

Mikä osaamismerkki on?

Osaamismerkki (”open badge”) on digitaalinen todiste. Osaamismerkin myöntäjä suunnittelee merkin, määrittelee kriteerit ja vastaa merkkien myöntämisestä. Osaamismerkin hakija osoittaa hakemuksessaan täyttävänsä kriteerit. Vastaanotettuaan merkin hän liittää sen portfolioonsa ja jakaa haluamassaan yhteydessä.

Jatka lukemista ”Näytä ja jaa osaamisesi osaamismerkeillä”

Osaamisperusteisuus tukee yksilöllistä oppimista

Osaamisperusteisuudessa on oleellista, että opiskelijoiden yksilölliset opintopolut saadaan toteutumaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa opetusta eri tavoin mahdollistaakseen osaamisperustaisen opetuksen. Opettajan työnkuvaa voidaan tarkastella uudella tavalla sekä sopia paikallisesti työnkuvasta ja työn tavoitteista.Toiminnan muutos vaatii tuekseen pedagogista johtamista, missä huomioidaan sekä pedagoginen että didaktinen näkökulma.

 

Osaamisperusteisessa pedagogisessa toiminnassatechnician

  • tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen
  • mahdollistetaan opiskelijan yksilöllinen eteneminen opinnoissa
  • opetusjärjestelyillä luodaan edellytykset oppimisen ohjaukseen eri ympäristöissä
  • edistetään oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuuttaja ja opettajuutta
  • hyödynnetään oppimisen ja opetuksen tukena työkaluja ja ympäristöjä, jotka ovat opiskelijalle tuttuja ja luontevia
  • hyödynnetään erilaisia toimiviksi todettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä.

Ammatipeda-sivustossa on runsaasti tietoa osaamisperusteisesta opetuksesta.